Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Phước Kiển huyện Nhà Bè (1930-2000)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nhà Bè

Số lượng còn: 3