Chi tiết sách
Tập đề cương bài giảng về lý luận quản lý hành chính nhà nước

Tác giả: ThS. Nguyễn Lê (chủ biên)

Số lượng còn: 7