Chi tiết sách
Lực cản và động lực cải cách hành chính ở Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: TS. Hồ Bá Thâm - Ths. Nguyễn Thị Hồng Diễm (Đồng chủ biên)

Số lượng còn: 6