Chi tiết sách
Lịch sử Đảng bộ & truyền thống yêu nước của nhân dân Trung Lập Hạ anh hùng huyện Củ Chi (1930-2005)

Tác giả: Đảng ủy xã Trung Lập Hạ- Huyện Củ Chi

Số lượng còn: 3