Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân quận 4 (1930-1975)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ quận 4

Số lượng còn: 3