Chi tiết sách
Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Nhà Bè(1930-1975)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nhà Bè

Số lượng còn: 3