Chi tiết sách
Lịch sử đấu tranh, xây dựng của Đảng bộ và nhân dân quận Bình Thạnh(1930-2005)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ Quận Bình Thạnh Thành phồ Hồ Chí Minh

Số lượng còn: 3