Chi tiết sách
Lịch sử Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: Đảng ủy Lực lượng TNXP Thành phố

Số lượng còn: 3