Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống Cách mạng xã Qui Đức anh hùng (1930 - 2010)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Qui Đức huyện Bình Chánh

Số lượng còn: 3