Chi tiết sách
Sài Gòn một thuở chưa xa: Ai đã quên lời thề Hippocrate? (tập 2)

Tác giả: Bùi Nguyễn Trường Kiên

Số lượng còn: 3