Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân Cần Thạnh anh hùng (1930-2015)

Tác giả: BCH Đảng bộ thị trấn Cần Thạnh huyện Cần Giờ

Số lượng còn: 3