Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân phường Phước Long A (1930-2015)

Tác giả: BCH Đảng bộ Phường Phước Long A - Quận 9

Số lượng còn: 3