Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân quận 6 (1930-1975)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ Cộng sản Việt Nam quận 6

Số lượng còn: 3