Chi tiết sách
5 năm thi đua yêu nước (2011-2015)

Tác giả: Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban MTTQ Việt Nam

Số lượng còn: 3