Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống Cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Phường 15 Quận 10 (1930 - 2010)

Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 15, Quận 10

Số lượng còn: 3