Chi tiết sách
Quốc hội khóa VI (1976) - Chuyện về các đại biểu nhân dân - Kỷ niệm 40 năm Quốc hội nước Việt Nam thống nhất (Tập 6)

Tác giả: Hà Minh Hồng (Chủ biên)

Số lượng còn: 3