Chi tiết sách
Quốc hội khóa VI (1976) - Chuyện về ngày bầu cử (Tập 4)

Tác giả: Hà Minh Hồng (Chủ biên)

Số lượng còn: 3