Chi tiết sách
83 năm...nước Pháp với Việt Nam đã mấy lần ký hiệp ước ?

Tác giả: Nguyễn Kỳ Nam ( Nguyễn Q.Thắng sưu tầm và giới thiệu )

Số lượng còn: 7