Chi tiết sách
Quốc hội khóa I (1946) - Chuyện về các đại biểu nhân dân (Tập 3)

Tác giả: Hà Minh Hồng (Chủ biên) - Lưu Văn Quyết - Trần Thuận - Dương Thành Thông - Nguyễn Trọng Minh - Đỗ Văn Biên - Hà Minh Minh Đức - Phan Thị Thanh Hương - Lưu Trung Thủy

Số lượng còn: 3