Chi tiết sách
Quốc hội khóa I (1946) - Chuyện về kỳ họp thứ nhất (Tập 2)

Tác giả: Hà Minh Hồng - Trần Thuận (Đồng chủ biên) - Nguyễn Trọng Minh - Trần Đình Ba - Lưu Văn Quyết

Số lượng còn: 3