Chi tiết sách
Lịch sử Đảng bộ các khu chế xuất và khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (1997-2015)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ các khu chế xuất và khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng còn: 3