Chi tiết sách
Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Đức Hòa, tỉnh Long An (1930 - 1979)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Số lượng còn: 3