Chi tiết sách
Lịch sử đấu tranh cách mạng, xây dựng, phát triển của Đảng bộ và nhân dân huyện Cần Giờ (1930-2010)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Cần Giờ

Số lượng còn: 3