Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân phường Phú Thọ Hòa (1930-2010)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường Phú Thọ Hòa - Quận Tân Phú

Số lượng còn: 3