Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống chiến khu An Phú Đông

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ quận 12

Số lượng còn: 3