Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân huyện Hóc Môn (1930- 1975)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hóc Môn

Số lượng còn: 3