Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Bá Canh
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Tác giả: Louis RouBaud
Giá ebook: 35,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Đình Xê
Giá ebook: 22,000 VNĐ
Chi tiết sách
Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ thế kỷ XIX đến Cách mạng tháng tám (Tập 3) - Thành công của chủ nghĩa Mác-Lenin tư tưởng Hồ Chí Minh

Tác giả: GS. Trần Văn Giàu

Số lượng còn: 6