Chi tiết sách
Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh - Tập 2 (1954-1975)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng còn: 3