Chi tiết sách
Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (1930-1954) - Tập 1

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng còn: 3