Chi tiết sách
Lịch sử Tiểu đoàn 4 - quận 9 (1965-1975)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ quận 9

Số lượng còn: 3